First Name:  Last Name: 
[Advanced Search]  [Surnames]
Smith Official DNA & One Name Study Project
Smith Official DNA Project at FamilyTreeDNA-All LocationsCome Join the Smith Official DNA Project at FamilyTreeDNA! THE Smith DNA Project for ALL Locations

Smith Census Sorted by Location   Smith Census Sorted by Year   Smith Census Sorted by Name

DateCountry StateCounty Last FirstB/D DNA Y/N
1870USA TNMaury Harmon W Smith c 1808/
1870USA TNMaury William Brown Smith 17 Nov 1826/1901 Y
1870USA TNMaury William Brown Smith 17 Nov 1826/1901 Y
1880USA TNMaury Benjamin Franklin Smith 1818/1903
1900USA TNMaury Jerome Jackson Smith 1853/1926
1830USA TNMcMinn Ayers Smith 1810/14 Oct 1889
1830USA TNMcMinn Joseph Smith 25 Nov 1789/9 Aug 1840
1850USA TNMcMinn Isaiah Smith 1809/4 Jul 1859
1850USA TNMcMinn Nimrod Newton Smith 27 Jun 1827/
1850USA TNMcMinn Robert Smith c 1790/May 1848
1850USA TNMcMinn Silas Smith 15 Feb 1802/1873
1850USA TNMcMinn William Smith 7 Feb 1800/26 Sep 1845
1860USA TNMcMinn Isaiah Smith 1809/4 Jul 1859
1870USA TNMcMinn Simeon Simpson Smith 2 Apr 1816/21 Jul 1896
1880USA TNMcMinn Simeon Simpson Smith 2 Apr 1816/21 Jul 1896
1900USA TNMcMinn Lewis Washington Smith 28 Jul 1857/17 Jan 1944
1910USA TNMcMinn George William Smith 10 Nov 1863/
1920USA TNMcMinn James Buchanan Smith 13 Aug 1893/6 Oct 1974
1930USA TNMcMinn George William Smith 10 Nov 1863/
1930USA TNMcMinn James Buchanan Smith 13 Aug 1893/6 Oct 1974
1830USA TNMcNairy Hugh Smith /27 Oct 1855
1840USA TNMcNairy Hugh Smith /27 Oct 1855
1840USA TNMcNairy Isaac Smith c 1810/
1840USA TNMcNairy John A Smith c 1815/ Y
1840USA TNMcNairy Joseph Smith c 1787/1870
1850USA TNMcNairy Bennett Smith c 1809/a1867
1850USA TNMcNairy Bennett Smith c 1822/1876 Y
1850USA TNMcNairy Edmund Smith 1833/
1850USA TNMcNairy Hugh Smith /27 Oct 1855
1850USA TNMcNairy Isaac Smith c 1810/
1850USA TNMcNairy John Smith c 1800/12 Jun 1872
1850USA TNMcNairy John A Smith c 1815/ Y
1850USA TNMcNairy Joseph Smith c 1787/1870
1850USA TNMcNairy Joseph Daniel Smith 26 Jan 1827/16 Apr 1863
1850USA TNMcNairy William Riley Smith Jan 1821/15 Jan 1906 Y
1860UsA TNMcNairy Bennett Smith c 1809/a1867
1860USA TNMcNairy Bennett Smith c 1822/1876 Y
1860USA TNMcNairy E B Smith c 1841/
1860USA TNMcNairy Madison Smith 1812/22 Feb 1867
1870USA TNMcNairy Bennett Smith c 1809/a1867
1870USA TNMcNairy Daniel Hugh Smith /
1870USA TNMcNairy Robert Sidney Smith Mar 1838/1910
1870USA TNMcNairy Thomas H Smith 1847/c 1895 Y
1880USA TNMcNairy Daniel Hugh Smith /
1880UsA TNMcNairy E B Smith c 1841/
1880usA TNMcNairy Robert Sidney Smith Mar 1838/1910
1900USA TNMcNairy Robert S Smith 1 Mar 1842/
1900USA TNMcNairy Robert Sidney Smith Mar 1838/1910
1910USA TNMcNairy Robert Sidney Smith c 1884/25 Jun 1963
1910USA TNMcNairy Thomas Turner Smith 22 Jan 1873/22 Feb 1941
1920USA TNMcNairy Robert Sidney Smith c 1884/25 Jun 1963
1930USA TNMcNairy Prentis Rad Smith 4 Oct 1906/18 Jun 1935
1930USA TNMcNairy Robert Sidney Smith c 1884/25 Jun 1963
1880USA TNMeigs William Duncan Smith c 1843/
1840USA TNMonroe Henry Smith /1 Mar 1845 Y
1850USA TNMonroe John R. Smith 1826/
1850USA TNMontgomery John T Smith c 1811/c 1858 Y
1860USA TNMontgomery John T Smith c 1811/c 1858 Y
1870UsA TNMontgomery George M Smith 20 Feb 1842/20 Aug 1936 Y
1880USA TNMontgomery George M Smith 20 Feb 1842/20 Aug 1936 Y
1900UsA TNMontgomery George M Smith 14 Aug 1858/2 Dec 1939
1910USA TNMontgomery George M Smith 14 Aug 1858/2 Dec 1939
1920USA TNMontgomery George M Smith 14 Aug 1858/2 Dec 1939
1930UsA TNMontgomery George M Smith 14 Aug 1858/2 Dec 1939
1900USA TNMoore Chaney Lafayette Smith c 1854/
1930USA TNMoore Jonathan Roscoe Smith 1899/1986
1940USA TNMoore Jonathan Roscoe Smith 1899/1986
1880USA TNObion Wright Smith 1805/
1820USA TNOverton David SMITH 1787/29 Apr 1858
1830USA TNOverton Richard SMITH c 1789/c 1855
1840USA TNOverton Thomas Smith 1782/
1850USA TNOverton Andrew Smith 1811/1870 Y
1850USA TNOverton George Smith 14 Apr 1821/1851
1850USA TNOverton George Smith 1821/1864 Y
1850USA TNOverton George Andrew Jackson SMITH 14 Apr 1821/25 Jul 1851
1850USA TNOverton Harden W Smith c 1808/
1850USA TNOverton John  SMITH 10 Jan 1791/1865
1850USA TNOverton John SMITH 15 Feb 1814/22 Nov 1882
1850USA TNOverton John Smith 1791/1866 Y
1850USA TNOverton John Adam Smith Jan 1820/19 Jul 1864
1850USA TNOverton John Wesley SMITH 6 Jun 1823/
1850USA TNOverton John Wesley Smith 1823/1850 Y
1850USA TNOverton William  Smith c 1810/
1850USA TNOverton William Smith c 1817/
1860USA TNOverton Evander McKeever Smith 1814/ Y
1860USA TNOverton Harden W Smith c 1808/
1860USA TNOverton John SMITH 15 Feb 1814/22 Nov 1882
1860USA TNOverton John Adam Smith Jan 1820/19 Jul 1864
1860USA TNOverton Richard SMITH c 1789/c 1855
1860USA TNOverton Richard Smith 4 Dec 1836/15 Feb 1863 Y
1860USA TNOverton Richard SMITH 4 Dec 1836/15 Feb 1863
1860USA TNOverton William  Smith c 1810/
1860USA TNOverton William Smith c 1817/
1860USA TNOverton William Barton Smith 8 Feb 1826/17 Jul 1887 Y
1860USA TNOverton William Jordan Smith 20 Mar 1805/c 1880
1860USA TNOverton Williiam D Smith 112 Jan 1832/c 1912
1870USA TNOverton Harden W Smith c 1808/
1870USA TNOverton John SMITH 15 Feb 1814/22 Nov 1882
1870USA TNOverton John Adam Smith Jan 1820/19 Jul 1864
1870USA TNOverton Richard SMITH 4 Dec 1836/15 Feb 1863
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10   [Next >>]